Privacystatement Plus Budget


Artikel 1

Begripsomschrijving, dit reglement verstaat onder:

a. De wet: Alle toepasselijke wetgeving binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

b. Plus Budget: Rechtspersoon welke uitvoering geef aan de dienstverlening van de organisatie.

c. Curator bewindvoerder en/of mentor: Een natuurlijke of rechtspersoon welke door een rechtbank is aangesteld als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor conform BW 1.

d. Onder, curatele, bewind of mentorschap gestelde: Natuurlijk persoon welke door de rechtbank op grond van titel 19 Boek 1 Bw. Onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap is geplaatst.

e. Dienstverlening: Alle diensten die Plus Budget uitvoert voor curatele, beschermingsbewind, mentorschap en inkomensbeheer ten behoeve van haar cliënten.

f. Personeelslid: Natuurlijk persoon waarmee Plus Budget een contract heef gesloten om als werknemer/medewerker/stagiair uitvoering te geven aan de dienstverlening.

g. Client: Natuurlijk persoon waaraan Plus Budget haar dienstverlening aanbiedt.

h. Crediteur: Natuurlijke of rechtspersoon welke een vordering heef op de cliënt, die onder curatele, waarvan het inkomen en zorg wordt beheerd, waarvan het inkomen wordt beheerd, de onder bewind gestelde waarvan het inkomen wordt beheerd of mentorschap waarvan de zorg wordt behartigd.

i. Registratie: Alle verzamelde en vastgelegde gegevens volgens het verwerkingsregister van Plus Budget.


Artikel 2

Het doel van de registratie is het vastleggen, bewaren en bewerken van gegevens, zodat de dienstverlening zoals omschreven in titel 19 Boek 1 Bw. met betrekking tot curatele, beschermingsbewind en mentorschap, schuldhulpverlening als beschreven in artikel 48 WCK., of het beheer van inkomen, kan worden uitgevoerd.


Artikel 3

De persoonsregistratie heeft alleen betrekking op personen waarbij door een werknemer van Plus Budget de dienstverlening wordt uitgevoerd.


Artikel 4

De persoonsregistratie bevat alle persoonlijke gegevens van de persoon welke noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Plus Budget. De gegevens hebben betrekking op geboortedatum en plaats, voor- en achternamen, Burgerservicenummer, familiebetrekkingen, inkomsten en uitgaven, arbeidsbetrekkingen en alle overige gegevens die van belang zijn om een deugdelijke, adequate en volledige uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken.


Artikel 5

De in het voorgaande artikel 4 bedoelde gegevens worden verkregen door informatie van:

• de cliënt(en)
• de schuldenaar
• familie en verwanten
• de persoon wiens inkomen wordt beheerd
• werkgevers
• belastingdienst
• rechtbank
• uitkeringsinstanties
• crediteuren
• banken
• borgen
• zorg- en hulpverleningsinstellingen


Artikel 6

Eindverantwoordelijk voor de persoonsregistratie is mevrouw M.M.C. Hummeling.
Eventueel delegeert deze persoon de verstrekking van de gegevens binnen Plus Budget aan werkzame personeelsleden en zorgt ervoor dat de bepalingen van dit reglement in acht worden genomen.


Artikel 7

Rechtstreeks toegang tot de gegevens hebben (werknemer/medewerker/stagiair):

• het management
• de curator
• de (assistent) bewindvoerder(s)
• de mentor(en)
• de administratief/facilitair medewerkers
• stagiaires van Plus Budget
• de externe salarisadministrateur, boekhouder, Office IT en de accountant die belast zijn met het vaststellen van de financiële positie van de onderneming.


Artikel 8

De registratie is uitsluitend toegankelijk op de volgende gegevens:

• dossiernummer
• initialen voorvoegsels naam van de schuldenaar
• toelatingsdatum
• burgerservicenummer
• dossierbeheerder.


Artikel 9

Plus Budget is verplicht aan de volgende organisaties of personen gegevens te verstrekken:

• Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden;
• andere bij de dienstverlening betrokken personen op de griffie sector kanton;
• andere, van rechtswege door de uitvoering van de dienstverlening geconfronteerde personen of organisaties.

Plus Budget kan, indien er een kennelijk belang voor cliënt is, informatie verstrekken aan:
• werkgevers
• uitkeringsverstrekkers
• woningbouwverenigingen
• energieleveranciers
• belastingdienst
• crediteuren
• schuldhulpverleners of WSNP-bewindvoerders
• andere zorg- en hulpverlenende instellingen.

Het verstrekken van deze informatie door Plus Budget heeft plaats op basis van het in Nederland geldend recht. Dit alles ten behoeve van de cliënt voor zover niet strijdig met de Wet Persoonsregistratie.


Artikel 10

Het verstrekken van informatie aan personen en instanties buiten de genoemde in artikel 9, vindt slechts plaats door middel van een door de cliënt getekende volmacht.


Artikel 11

De opgenomen registraties worden door Plus Budget uit de persoonsregistratie verwijderd:

• indien gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening;
• papieren archief zeven jaar nadat het beschermingsbewind of het budgetbeheer is beëindigd;
• digitaal archief zeven jaar nadat het beschermingsbewind of het budgetbeheer is beëindigd;
• na een opdracht van de met uitvoering belaste Rechtbank.
• op verzoek van de betreffende cliënt, mits niet in strijd met de dienstverlening van Plus Budget


Artikel 12

Ter beveiliging van de persoonsregistratie treft Plus Budget organisatorische maatregelen welke onder andere omvatten:

  • wachtwoordbeveiliging voor het inloggen op server en werkstations;
  • wachtwoordbeveiliging op de op persoonsregistratie gerichte software;
  • het installeren van antivirus software, een firewall en anti- spyware programmatuur;
  • Fysieke documenten bewaren in een afgesloten, brandwerende kast.


Artikel 13

Cliënten hebben ten alle tijde inzage in zijn of haar dossier. Hierbij is er inzage in de bankgegevens door middel van bankafschriften welke maandelijks wordt verstrekt. Betreffende persoon kan zich voor meer informatie wenden tot het telefonisch spreekuur of vragen stellen per email. Verzoeken van derden om inzage in de registratie kunnen worden ingediend bij hoge uitzondering en na schriftelijk toestemming van cliënt bij het management. Deze zal van de verzoeker verlangen dat die zich legitimeert, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker. Dergelijke verzoeken zullen daar waar nodig worden geverifieerd bij de cliënt van Plus Budget.


Artikel 14

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke in werking is getreden op 25 mei 2018 is het noodzakelijk een register op te stellen waarin wordt vermeld welke gegevens er worden verwerkt en met welke organisaties deze gegevens worden gedeeld. Dit register kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Plus Budget beschikt over dit register per 25 mei 2018.


Artikel 15

De persoonsregistratie bevindt zich ten kantore van Plus Budget en vervangt alle hiervoor gepubliceerde privacyreglementen van Plus Budget.